Khai báo loại tiền

Cho phép khai báo thông tin về từng loại tiền được sử dụng để hạch toán trên chứng từ kế toán.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách loại tiền, chọn chức năng Tạo mới.

  • Tab Thông tin chung => cho phép khai báo thông tin về loại tiền và cách đọc loại tiền đó khi in các chứng từ kế toán.

  • Tab Mệnh giá => cho phép khai báo các mệnh giá gắn với loại tiền đó.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin loại tiền đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các loại tiền không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó bấm bỏ tích ở ô Theo dõi.

Last updated