Thuế tiêu thụ đặc biệt

Định khoản

1. Xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt đã được xác định tiêu thụ trong kỳ

Nợ TK 511, 512...

Có TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu

Nợ TK 152, 156, 211, 611

Có TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt

Có TK 511 Doanh thu bán hàng

3. Nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt

Có TK 111, 112 Tiền mặt, tiền gửi

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ thuế TTĐB được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

Bước 1: Khai báo hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB

 1. Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, nhấn Tạo mới.

2. Khai báo các thông tin chi tiết của hàng hóa, dịch vụ:

 • Tại mục Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB: chọn nhóm HHDV tương ứng với mặt hàng đang khai báo.

3. Nhấn Lưu.

Bước 2: Bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng hóa, nhấn Tạo mới.

2. Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.

3. Tích chọn Lập kèm hóa đơn.

4. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ bán hàng:

 • Tại tab Hàng tiền: Khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ bán ra thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

 • Tại tab Hóa đơn: Khai báo thông tin của hóa đơn

5. Nhấn Lưu.

Lưu ý:

 • Trường hợp không lập chứng từ bán hàng và hóa đơn cùng lúc (không tích chọn Lập kèm hóa đơn), thì sau khi lập chứng từ bán hàng cần thực hiện Lập hóa đơn để chương trình cập nhật thông tin lên tờ khai thuế TTĐB.

 • vào phân hệ Bán hàng, chọn vào Hóa đơn, chọn chức năng Tạo mới.

Bước 3: Lập tờ khai thuế TTĐB

Lập tờ khai thuế TTĐB lần đầu

 1. Vào phân hệ Thuế, chọn Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB).

 2. Thiết lập kỳ tính thuế và nhấn Đồng ý.

 3. Tại tab PL 01-1/TTĐB/TT195: Tự xác định và nhập tay các thông tin liên quan đến số thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) vào nội dung tương ứng.

 4. Tại tab PL-BKBR/TTĐB: Chương trình tự động lấy lên các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB.

 5. Tại tab Tờ khai, chương trình sẽ tự động tổng hợp thông tin tại tab PL-BKBR/TTĐB để xác định số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ.

 6. Nhấn Lưu.

  Lập tờ khai thuế TTĐB bổ sung

 • Vào phân hệ Thuế, chọn Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB).

 • Thiết lập kỳ tính thuế

  • Chọn kỳ tính thuế đã lập tờ khai thuế TTĐB, chương trình sẽ tự động tích chọn ô Tờ khai bổ sung.

  • Tại mục Ngày lập KHBS: nhập ngày lập tờ khai bổ sung.

 • Nhấn Đồng ý.

 • Tại tab Tờ khai: Nhập lại các giá trị kê khai đúng.

 • Nhấn Tổng hợp KHBS. Chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin vào Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tại tab 01/KHBS.

 • Nhấn Cất để lưu tờ khai.

Lưu ý: Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB riêng thì vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng", khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng"

Bước 4: Hạch toán thuế TTĐB phải nộp

Định kỳ, sau khi xác định được số thuế TTĐB phải nộp kế toán hạch toán như sau: 1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Tạo mới.

2. Hạch toán số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ.

3. Nhấn Lưu.

Bước 5: Nộp thuế TTĐB

1. Nộp thuế TTĐB bằng tiền mặt, xem hướng dẫn tại đây. 2. Nộp thuế TTĐB bằng tiền gửi ngân hàng, xem hướng dẫn tại đây.

Last updated