Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết

Định khoản

Nợ TK 152 Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 621, 623, 627...

Ví dụ

  • Ngày 10/01/2017 doanh nghiệp xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất tượng Bác Hồ:

    • Thạch cao số lượng 1.000kg, đơn giá 200.000đ

  • Đến ngày 15/01/2017, sử dụng không hết thạch cao, kế toán làm thủ tục nhập lại kho thạch cao, số lượng 100kg.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ nhập kho nguyên vật liệu thừa sau sản xuất được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Kho\Nhập kho, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công):

  • Khai báo chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Lưu.

  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu nhập kho cần in.

Last updated