Thanh lý công cụ dụng cụ

Định khoản

1. Phân bổ giá trị còn lại của CCDC được thanh lý trong trường hợp CCDC vẫn còn giá trị sử dụng:

Nợ TK 623, 627, 641, 642...

Có TK 242

2. Ghi nhận thu nhập thu được từ việc thanh lý CCDC

Nợ TK 111, 112...

Có TK 711 Thu nhập khác.

Ví dụ

Ngày 17/01/2017, công ty thanh lý điều hòa thuộc phòng Kế toán. Giá trị thanh lý thu hồi được là 1.500.000đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thanh lý CCDC" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

 • Bước 1: Ghi giảm CCDC được thanh lý trên sổ theo dõi CCDC

  • Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\Ghi giảm, chọn chức năng Tạo mới.

 • Nhập lý do và chọn các CCDC được ghi giảm.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

 • Bước 2: Cuối tháng, thực hiện phân bổ giá trị còn lại của CCDC được thanh lý vào chi phí

  • Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\ Phân bổ chi phí, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn kỳ kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Với những CCDC đã được lập chứng từ ghi giảm trong tháng, hệ thống sẽ lấy toàn bộ giá trị còn lại của CCDC để thực hiện phân bổ.

  • Nhấn Lưu.

 • Bước 3: Hạch toán thu nhập thu được từ việc thanh lý CCDC => tùy thuộc vào hình thức thanh toán mà việc hạch toán được thực hiện như sau:

  • Nếu thu được bằng tiền mặt thì hạch toán trên phân hệ Quỹ.

  • Nếu thu được bằng tiền gửi thì hạch toán trên phân hệ Ngân hàng.

  • Trường hợp thanh lý cần phải xuất hóa đơn thì sẽ thực hiện trên phân hệ Bán hàng (lập hóa đơn bán hàng không kiêm phiếu xuất kho).

Last updated