Loại tiền

Cloudify,vn đã thiết lập sẵn danh sách một số loại tiền phục vụ cho việc việc hạch toán các chứng từ kế toán theo các loại tiền khác nhau. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại thông tin của các loại tiền đó sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Loại tiền.

Last updated