Doanh nghiệp áp dụng TT133

Điều kiện áp dụng

Áp dụng đối với các doanh nghiệp xây dựng có các công trình như: nhà ở, đường xá, cầu đường... với nhiều hạng mục công trình con. Đối tượng tập hợp chi phí sẽ gắn với các các mục con, cuối cùng sẽ được tổng hợp lại thành giá thành chung của cả công trình.

Hướng dẫn trên phần mềm Đối với các doanh nghiệp áp dụng theo TT133, việc tính giá thành theo Công trình được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu

 • Vào Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá, chọn chức năng Tạo mới.

 • Khai báo nguyên vật liệu.

 • Nhấn Lưu.

Bước 2: Khai báo công trình/hạng mục công trình

Khai báo công trình cần xây dựng:

 • Vào Danh mục\Công trình\Công trình, chọn chức năng Tạo mới.

 • Tích chọn Công trình.

 • Khai báo các thông tin bắt buộc về công trình, sau đó nhấn Lưu.

 • Khai báo các hạng mục thuộc công trình (nếu có):

  • Trên danh mục Danh mục\Công trình\Công trình, chọn chức năng Tạo mới.

  • Tích chọn Hạng mục công trình và chọn công trình thuộc vào.

 • Khai báo các thông tin bắt buộc về hạng mục công trình, sau đó nhấn Lưu. .

Lưu ý: Trường hợp muốn quản lý các công trình theo từng loại khác nhau, có thể khai báo các loại công trình trên menu Danh mục\Loại công trình.

Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu

 • Vào phân hệ Kho\Xuất kho, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn loại chứng từ là Sản xuất.

 • Khai báo nguyên vật liệu được xuất kho để xây dựng công trình.

 • Chọn thông tin Khoản mục CPCông trình bên tab Thống kê.

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, đơn giá sẽ được hệ tự động tính sau khi thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho.

2. Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân tức thời, Giá đích danhNhập trước xuất trước, đơn giá sẽ được hệ thống tự động tính sau khi chứng từ xuất kho được Ghi sổ.

Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh

Các chi phí phát sinh liên quan đến việc tính giá thành (Nợ TK 154) có thể được hạch toán trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp.

Lưu ý:

1. Khi thực hiện tính giá thành theo TT133, bắt buộc phải chọn thông tin về Khoản mục CP. Riêng thông tin về Công trình, sẽ chọn nếu xác định được là chi phí phát sinh cho công trình/hạng mục công trình nào và bỏ trống nếu chưa xác định được công trình/hạng mục công trình.

2. Khoản mục Chi phí sử dụng máy thi công chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, những doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động khác thì không chọn khoản mục chi phí này.

Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành

 • Vào phân hệ Giá thành\ Công trình, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Chọn phần mềm sẽ hiển thị ra các công trình hạng mục, sau đó bấm tích chọn các công trình/hạng mục cần lấy rồi bấm Đồng ý.

 • Nhấn Lưu.

Bước 6: Phân bổ chi phí chung

Với các doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, trước khi thực hiện phân bổ chi phí chung cần phải thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho. Sau đó, thực hiện phân bổ chi phí chung theo hướng dẫn sau:

 • Sau khi bấm khai báo kỳ tính giá thành xong thì bấm vào Phân bổ chi phí chung ngay trên thanh công cụ của tab Khai báo kỳ tính giá thành này.

 • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tổng hợp các chứng từ xuất kho NVL, hạch toán chi phí lương, chi phí sản xuất chung có hạch toán Nợ TK 154, chọn Khoản mục CP nhưng chưa chọn Công trình/Hạng mục công trình để thực hiện việc phân bổ.

 • Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn tiêu thức phân bổ.

Nhấn Phân bổ, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng công trình/hạng mục công trình trong kỳ tính giá thành.

 • Nhấn Lưu.

Bước 7: Nghiệm thu công trình

 • Vào phân hệ Giá thành\ Công trình.

 • Vào phân hệ giá thành\Công trình chọn Nghiệm thu công trình.

 • Bấm Tạo mới.

 • Chọn kỳ tính giá thành và tích chọn các công trình/hạng mục công trình cần nghiệm thu.

 • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632.

 • Nhập kết quả nghiệm thu cho từng công trình/hạng mục công trình.

 • Nhấn Lưu.

Last updated