Xuất hàng hoá mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Định khoản

Nợ TK 641, 642 (Thông tư 200) Nợ TK 6421, 6422 (Thông tư 133) Nợ TK 242, 211

Có TK 156 Hàng hóa

Ví dụ

Ngày 20/01/2017, xuất điều hòa sử dụng ở phòng Giám đốc:

  • Điều hòa SHIMAZU 12000 BTU, số lượng 01, đơn giá 7.000.000đ

Xem phim hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho hàng bán đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng ngay" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Kho\Xuất kho, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn ...).

  • Khai báo chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Lưu.

  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Last updated