Mua mới tài sản cố định

1. Định khoản

Nợ TK 211 Tài sản cố định hữu hình Nợ TK 212 Tài sản cố định thuê tài chính (TT200) Nợ TK 2112 Tài sản cố định thuê tài chính (TT133) Nợ TK 213 Tài sản cố định vô hình (TT200) Nợ TK 2113 Tài sản cố định vô hình (TT133) Nợ TK 217 Bất động sản đầu tư Nợ TK 1332 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 331, 341... Tổng giá thanh toán

2. Ví dụ Ngày 10/01/2017, mua mới màn hình Samsung 40 inches sử dụng tại phòng Giám đốc:

Nguyên giá 56.000.000đ (đã thanh toán bằng chuyển khoản), thuế GTGT 10%.

 • Ngày bắt đầu sử dụng 10/01/2017.

 • Thời gian sử dụng 5 năm.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ mua sắm tài sản cố định được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua tài sản

Tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà nghiệp vụ này sẽ được thực hiện trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp. Ví dụ: trên phân hệ Ngân hàng.

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Chi tiền, nhấn Tạo mới.

2. Khai báo chứng từ mua TSCĐ.

 • Hạch toán.

 • Kê khai Thuế

3. Nhấn Lưu.

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ

1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Ghi tăng, nhấn Tạo mới.

2. Khai báo TSCĐ được mua về.

 • Tab Thông tin chung: khai báo các thông tin về tài sản như tên, loại, đơn vị sử dụng, nước sản xuất...

Lưu ý:

 • Với các tài sản cũ đã hết khấu hao nhưng vẫn được sử dụng hoặc chưa khấu hao hết nhưng bị mất... nếu đơn vị vẫn muốn theo dõi trên sổ tài sản, thì khi ghi tăng sẽ chọn trạng thái của tài sản là , đồng thời tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.

 • Có thể đính kèm các tài liệu như Biên bản giao nhận tài sản, Hồ sơ kỹ thuật,... vào thông tin TSCĐ được ghi tăng.

Tab Thông tin khấu hao: khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như thời gian sử dụng, nguyên giá, thời gian sử dụng...

Lưu ý: Với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật, thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.

 • Tab Thiết lập phân bổ: chọn đối tượng sẽ được phân bổ chi phí khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng. => Chương trình mặc định đối tượng phân bổ theo thông tin Đơn vị sử dụng bên tab Thông tin chung, nhưng cho phép chọn lại thành: công trình, đối tượng tập hợp chi phí, đơn vị, đơn hàng, hợp đồng.

 • Tab Nguồn gốc hình thành: chọn nguồn gốc hình thành là Mua mới. Đồng thời, chọn chứng từ hạch toán chi phí mua TSCĐ đã lập ở bước 1:

  • Nhấn Chọn chứng từ.

  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ, nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tích chọn chứng từ, nhấn Đồng ý.

3. Nhấn Lưu.

Lưu ý:

 • Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo, Kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Bộ phận cấu thànhDụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.

 • Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), TSCĐ được ghi tăng khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào sẽ chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó. Trường hợp muốn lấy thông tin TSCĐ đã khai báo từ sổ này sang sổ khác, Kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy TSCĐ từ hệ thống quản trị (hoặc ngược lại). Đồng thời không được đặt mã tài sản trùng nhau giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.

Lưu ý: Trường hợp mua tài sản cố định có phát sinh nhiều khoản chi phí, chẳng hạn như mua ô tô nhập khẩu, kế toán thực hiện như sau:

 • Lập chứng từ mua hàng có loại là Mua hàng nhập khẩu không qua kho, hình thức thanh toán là Ủy nhiệm chi.

 • Tại cột Hàng tiền: Khai báo các thông tin về giá mua của xe ô tô

 • Tại cột Thuế: Khai báo thông tin thuế như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

 • Lập chứng từ ghi nhận các khoản chi phí phát sinh khác trong quá trình mua sắm tài sản cố định. Ví dụ: Phí trước bạ.

 • Khi ghi tăng tài sản cố định cần lưu ý:

  • Nguyên giá TSCĐ = Giá mua thực tế + Các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) + Các khoản chi phí liên quan (tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng)

Last updated