Bán hàng xuất khẩu

Định khoản 1. Ghi nhận doanh thu bán hàng, thuế xuất khẩu
 • Trường hợp 1: Trường hợp tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh
Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3333 Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế XK)
 • Trường hợp 2: Trường hợp không tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh
  • Hạch toán doanh thu
Nợ TK 111, 112 131... Tổng giá thanh toán
Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Xác định số thuế xuất khẩu phải nộp
Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng
Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu
2. Ghi nhận giá vốn
Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156...
3. Khi nộp thuế xuất khẩu vào ngân sách nhà nước
Nợ TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu
Có TK 111, 112...
Ví dụ
Ngày 12/01/2017 xuất khẩu cho Công ty ROSA với số lượng hàng hóa như sau:
  • Sơ mi nam: Số lượng: 1.000 chiếc, Đơn giá: 18 USD/chiếc
  • Sơ mi nữ: Số lượng : 1.000 chiếc, Đơn giá: 21 USD/chiếc
Thuế suất thuế xuất khẩu: 25%, tỷ giá: 20.960đ, đơn vị chưa thu được tiền của khách hàng.
Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ "Bán hàng xuất khẩu" được thực hiện trên phần mềm như sau:
 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng , nhấn Tạo mới.
 • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ bán hàng xuất khẩu:
  • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng xuất khẩu. => Chương trình sẽ mặc định luôn phương thức thanh toán là Chưa thu tiền.
  • Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho.
  • Tích chọn Lập kèm hóa đơn.
  • Mục Điều khoản TT (áp dụng với phương thức Chưa thu tiền): Chọn điều khoản đã được thiết lập trên danh mục Điều khoản thanh toán, nếu có thỏa thuận về điều kiện thanh toán với khách hàng. => Trường hợp đã thiết lập điều khoản thanh toán cho từng khách hàng tại danh mục Khách hàng, thì chương trình sẽ tự động hiển thị sẵn thông tin này theo khách hàng được chọn.
  • Chọn Loại tiền và nhập Tỷ giá quy đổi.
 • Khai báo các mặt hàng được bán ra:
  • Tại cột Đơn giá: nhập đơn giá bán đã bao gồm thuế xuất khẩu.
  • Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn:
 • Tại cột Giá tính thuế XK: tự nhập tay giá tính thuế xuất khẩu theo tờ khai hải quan.
  • Khai báo các thông tin xuất kho. => Giá vốn xuất kho sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho đã được thiết lập trên Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.
 • Nhấn Lưu.