Khai báo cơ cấu tổ chức

1. Nội dung

Cho phép khai báo thông tin về một chi nhánh/phòng ban/bộ phận trong doanh nghiệp.

2. Cách thực hiện

1. Vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức. 2. Nhấn Tạo mới và thực hiện khai báo cơ cấu tổ chức:

3. Khai báo các thông tin trên tab Thông tin chung

Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.

Last updated