Khai báo cơ cấu tổ chức

1. Nội dung
Cho phép khai báo thông tin về một chi nhánh/phòng ban/bộ phận trong doanh nghiệp.
2. Cách thực hiện
1. Vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức. 2. Nhấn Tạo mới và thực hiện khai báo cơ cấu tổ chức:
3. Khai báo các thông tin trên tab Thông tin chung
Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.