Hạch toán chi phí lương

Định khoản

Nợ TK 622 Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 623 Chi phí sử dụng máy thi công (6231)

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (6271)

Nợ TK 641 Chi phí bán hàng (6411)

Nợ TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421) Nợ TK6421, 6422 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (Thông tư 133)

Có TK 334 Phải trả người lao động (3341, 3348)

Có TK 338 Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3385 (TT133), 3386 (TT200))

Ví dụ

Ngày 27/04/2017, kế toán hạch toán chi phí lương tháng 4.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Hạch toán chi phí lương" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tiền lương\Hạch toán chi phí, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn bảng lương, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động hạch toán chi phí lương căn cứ vào thông tin từ bảng lương đã chọn.

  • Kiểm tra lại chứng từ hạch toán, sau đó nhấn Lưu.

Last updated