Chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác

1. Định khoản

1. Trường hợp Tổng công ty cấp kinh phí cho chi nhánh (Bản chất việc chuyển tiền giữa 2 chi nhánh thì chi nhánh chuyển đi sẽ hạch toán giảm tiền gửi và chi nhánh chuyển đến sẽ hạch toán tăng tiền gửi; nhưng không có khoản tài sản hoặc phải trả tương ứng thay đổi vì vậy đơn vị thường sử dụng tài khoản trung gian TK1361)

 • Đơn vị chuyển đi: Nợ TK 1361/Có TK 112

 • Đơn vị chuyển đến: Nợ TK 112/Có TK 1361

=> Khi đó trên sổ sách của tổng công ty thì sẽ hết số dư TK 1361 nhưng trên từng chi nhánh thì vẫn có số dư này 2. Các chi nhánh thu tiền khách hàng nhưng không được phép chi tiêu mà phải chuyển lại tiền cho Tổng công ty

 • Tại chi nhánh bán hàng: Ghi nhận doanh thu và nợ tại chi nhánh, thì khi ghi nhận nợ khách hàng qua TK 131.

  • Khi thu tiền hạch toán:Nợ TK 112/Có TK 131

  • Khi chuyển tiền cho Tổng công ty sẽ hạch toán qua TK trung gian 1361 (như trường hợp trên)

 • Nếu chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc không ghi nhận doanh thu thì:

  • Khi bán ghi nhận nợ khách hàng: Nợ TK 131/Có TK 3368

  • Khi thu được tiền hạch toán: Nợ TK 112/Có TK 131

  • Khi chuyển tiền cho Tổng công ty: Nợ TK 3368/Có TK 112

  • Khi Tổng công ty nhận được tiền hạch toán: Nợ TK 112/Có TK 1368 => Đồng thời ghi nhận doanh thu: Nợ TK 1368/Có TK 511

3. Chi nhánh này cho chi nhánh kia vay tiền

 • Chi nhánh cho vay (chi nhánh chuyển đi): Nợ TK 1283 (TT200), TK 1288 (TT 133)/Có TK 112

 • Chi nhánh đi vay (chi nhánh chuyển đến): Nợ TK 112/Có TK 341

4. Chi nhánh này thu hộ chi nhánh kia và chuyển trả lại tiền đã thu hoặc chi nhánh này nhờ chi nhánh kia chi hộ sau chuyển trả tiền nhờ chi hộ

Khi thu hộ các chi nhánh khác: Nợ TK 112, 111/Có TK 3368 hoặc ghi nhận chi phí do chi nhánh khác chi hộ: Nợ TK 641, 642,.../Có TK 3368

Khi chuyển trả tiền cho chi nhánh khác: Nợ TK 3368/Có TK 112

Khi chi nhánh khác nhận được tiền hạch toán: Nợ TK 112/Có TK 136

2. Ví dụ

 • Ngày 16/1/2017, Kế toán lập ủy nhiệm chi chuyển cấp kinh phí 500.000.000đ từ Tổng công ty (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) sang Chi nhánh VP Hà Nội (Ngân hàng BIDV) để hoạt động. Ngân hàng đã thực hiện chuyển thành công và phí chuyển tiền ngân hàng báo lại là 112.000đ

 • Ngày 17/1/2017, Chi nhánh VP Hà Nội nhận được giấy báo Có của Ngân hàng BIDV về số tiền 500.000.000 do Tổng công ty chuyển

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Việc chuyển tiền từ TK ngân hàng này sang TK ngân hàng khác khác chi nhánh, được thực hiện như sau: Tại chi nhánh chuyển tiền:

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Chi tiền nhấn Tạo mới . 2. Chọn phương thức thanh toán. 3. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ chi tiền.

Tại mục Tài khoản chi: Chọn tài khoản chuyển tiền.

Tại mục Nội dung TT: Chọn Chi khác.

4. Nhấn Lưu.

Tại chi nhánh đơn vị nhận tiền:

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Thu tiền nhấn Tạo mơi. 2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu thu tiền gửi.

 • Tại mục Nộp vào TK: Chọn tài khoản nhận tiền.

 • Tại mục Lý do nộp: Chọn Thu khác.

3. Nhấn Lưu.

Last updated