Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ

Định khoản

1. Xuất kho hàng hóa, thành phẩm để chuyển hoặc chế tạo thành tài sản cố định

Nợ TK 211 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Có TK 155 Thành phẩm (xuất kho ra sử dụng)

Có TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (SX xong đưa vào sử dụng ngay, không qua kho)

2. Chi phí lắp đặt, chạy thử... liên quan đến tài sản cố định

Nợ TK 211 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Có TK 111, 112, 331 ...

Ví dụ

 • Ngày 28/02/2017, xuất kho 1 điều hòa LG 24000 BTU để sử dụng cho phòng họp.

 • Ngày 01/03/2017, kế toán thực hiện ghi tăng TSCĐ sau khi điều hòa được lắp đặt xong và đưa vào sử dụng.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ xuất kho thành phẩm được đưa vào sử dụng làm TSCĐ.

  • Vào phân hệ Kho\Xuất kho, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn ...).

 • Khai báo chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Lưu.

 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

 • Vai trò Kế toán thuế hoặc Kế toán bán hàng: sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT như sau.

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

  • Chọn chức năng Tạo mới.

 • Hạch toán chứng từ kê khai thuế GTGT.

 • Nhấn Lưu.

 • Vai trò Kế toán tài sản: sẽ hạch toán nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ do doanh nghiệp tự sản xuất theo các bước sau.

  • Vào phân hệ Tài sản cố định\Ghi tăng, chọn chức năng Tạo mới:

   • Khai báo các thông tin về TSCĐ được xuất kho đưa vào sử dụng:

Lưu ý:Trường hợp TSCĐ không được sử dụng để tính khấu hao hàng tháng, kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.

   • Khai báo các thông tin phục vụ cho việc tính khấu hao TSCĐ.

Lưu ý: Đối với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu kế toán tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.

   • Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị khi tính khấu hao TSCĐ.

 • Với TSCĐ tăng do được xuất kho đưa vào sử dụng, kế toán sẽ chọn nguồn gốc hình thành là Xuất kho sử dụng trên Nguồn gốc hình thành. Đồng thời có thể chọn các chứng từ hạch toán ghi tăng TSCĐ.

 • Nhấn Lưu.

Last updated