Tính giá giành theo PP hệ số, tỷ lệ

Phần mềm cho phép tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ theo hai trường hợp sau:

Last updated